Privacybeleid

Privacyverklaring

Privacybeleid Bloemen Cash En Carry
Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen via onze interactie met u, en hoe we die gegevens gebruiken.
Wie Zijn We: Ons site-adres is: https://www.bloemencashencarry.be.
Reacties: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.
Media: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.
Cookies:  Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
 
U kan ons contacteren via  email: gery.vanrompaey@skynet.be
Datum publicatie: 24/07/2021
Teneinde tot een medewerking of samenwerking te komen  kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:
naam, adres, telefoonnummer en email

In het kader van de hierboven omschreven doeleinden, kunnen wij uw persoonsgegevens aanwenden voor het versturen van nieuwsbrieven of e-mails.

Wij waarborgen een adequate beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is, om te reageren op juridische procedures, om levens te beschermen. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Onze PC’s zijn beveiligd met een wachtwoord, medewerkers hebben GDPR opleiding gevolgd. Als verwerker van uw persoonsgegevens bieden wij u ook een aantal rechten. Deze rechten worden aan u –de betrokkene- toegekend in betrekking tot de opslag van uw persoonsgegevens:
• Recht op inzage: U kan een overzicht opvragen bij ons van alle persoonsgegevens die wij bewaren van u.
• Recht op correctie: U kan een correctie van uw persoonsgegevens vragen in onze databank. Wij zullen uw gegevens dan aanpassen zoals u doorgeeft.
• Recht op verwijdering: U kan aanvragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Uw gegevens zullen wel bewaard blijven in onze boekhouding volgens de bewaarplicht op facturen.
• Recht op overdraagbaarheid: U kan aanvragen om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan uzelf of u in opdracht van u direct aan een andere partij. De bovenstaande aanvragen dienen te gebeuren via mail op het e-mailadres:  gery.vanrompaey@skynet.be
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken, uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitschakelen via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u rechtstreeks met ons contact te nemen. Onze contactgegevens zijn beschreven bovenaan dit document. U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
Wij behouden ons het recht toe om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. De enige geldige versie van onze privacyverklaring is te vinden op deze website.
 

Algemene voorwaarden


Cash & Carry heeft met deze website tot doel om elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten welke door Cash & Carry  worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Cash & Carry en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.


1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden, beelden als eender welke andere vorm wordt door Cash & Carry enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.
Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen maar Cash & Carry behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.
De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Cash & Carry en dat door de loutere mededeling van informatie aan Cash & Carry, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Cash & Carry.
Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Cash & Carry middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Cash & Carry worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.


2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie


Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Cash & Carry behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Cash & Carry .
De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen op de website van Cash & Carry, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.
Cash & Carry draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten worden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Cash & Carry, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste ons in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het deze informatie minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

De teksten, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site www.bloemencashencarry.be mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Cash & Carry. Deze site kan ook elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Cash & Carry geeft in geen geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.


Aansprakelijkheid


Cash & Carry kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.
De aansprakelijkheid van Cash & Carry kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke wijzigingen in de producten aangebracht door de fabrikanten
De aansprakelijkheid van Cash & Carry zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling. De foto’s op de site worden verstrekt louter ten informatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud of uitzicht van een product worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen op de data-sheets zijn louter ten indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht/gebruiksaanwijzing die de gebruiker dient te respecteren.
Het geheel van informatie op de website van Cash & Carry onder de vorm van teksten, documenten, beelden of andere, wordt door Cash & Carry ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Cash & Carry inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.
Cash & Carry treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.


3. Aanwezige links


Teneinde het bezoek van de website van  Cash & Carry voor de gebruiker te vergemakkelijken, kunnen links naar websites van derden aangebracht worden. De bezoeker is vrij in het al dan niet gebruiken van deze links. Enige schade voortspruitend uit het aanwenden deze links valt dan ook buiten de aansprakelijkheid van Cash & Carry dat geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden of betreffende de informatie welke op deze sites wordt gegeven .De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Cash & Carry.
Cash & Carry behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.